رونمایی از قرارداد فرهنگی هنری شهر فرش

رونمایی از قرارداد فرهنگی هنری شهر فرش توسط هنرمند به نام شهاب الدین حسینی