همایش آموزشی شرکت روزانه

شرکت روزانه با حضور مدیران ارشد شرکت فرانسوی بل در راستای سرمایه گزاری جدید در تولید صنایع غذایی

شرکت روزانه با حضور مدیران ارشد شرکت فرانسوی بل در راستای سرمایه گزاری جدید در تولید صنایع غذایی

هیجدهم تیر ماه  ۱۳۹۴

همایش آموزشی   شرکت روزانه با حضور مدیران ارشد شرکت فرانسوی بل در راستای سرمایه گزاری جدید در تولید صنایع غذایی

۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰