مراسم معرفی محصولات جدیدساعت بوم مرسیه

معرفی محصولات جدید ساعت بوم مرسیه با حضور مدیریت فروش خاورمیانه و جمعی از نمایندگان کمپانی بوم مرسیه از کشور سوئیس

معرفی محصولات جدید ساعت بوم مرسیه با حضور مدیریت فروش خاورمیانه و جمعی از نمایندگان کمپانی بوم مرسیه از کشور سوئیس

سی و یکم مرداد ماه  ۱۳۹۴

 مراسم  معرفی محصولات جدید ساعت بوم مرسیه با حضور مدیریت فروش خاورمیانه و جمعی از نمایندگان کمپانی بوم مرسیه از کشور سوئیس

۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰